spining - rezervace
Nacházíte se: FITPEOPLE >

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti PRIMA CAR, s.r.o., se sdílem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688,

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fitpeople.cz, jehož předmětem je prodej kreditu, resp. dobíjení zákaznických karet pro jejich další využití v souvislosti s čerpáním služeb poskytovaných ze strany společnosti PRIMA CAR s.r.o. v níže uvedených fitcentrech specifikovaných dále na webových stránkách www.fitpeople.cz a dále na uvedených webových stránkách prostřednictvím objednávkového systému:

· Fitness Fitpeople Billa, na adrese Havlíčkova 13, 586 01 Jihlava, kontakt: recepce: +420 776 090 829, vedoucí pobočky: Zdeněk Štrof (Fitness Billa)

· Fitness Fitpeople Bedřichov, na adrese 8. března 2a, 586 01 Jihlava, recepce: +420 774 439 244

mail: info@fitpeople.cz (Fitness Bedřichov)

· Fitness Fitpeople Modřice, na adrese Brněnská 404, 664 42 Modřice, Mobil: +420 777 316 404 (Fitness Modřice)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PRIMA CAR, s.r.o., se sídlem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fitpeople.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Předmětem prodeje v rámci internetového obchodu prodávajícího je zejména nákup kreditu na zákaznickou kartu kupujícího, který kupující následně může využít v provozovnách Fitness Billa, Fitness Bedřichov, Fitness Modřice, a to buď přímo v provozovnách, případně lze takový kredit využít při objednávání služeb přes rezervační systém prodávajícího na webových stránkách www.fitpeople.cz, a to v rozsahu a na základě podmínek uvedených na webových stránkách www.fitpeople.cz (dále též „kredit“).

3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit kredit od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7. Pro objednání kreditu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

· objednávaném kreditu (výši kreditu, kterou chce kupující zakoupit a nabít tak svou zákaznickou kartu, „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

· způsobu úhrady kupní ceny služeb platí, že zvolená výše kreditu, kterou zákazník prostřednictvím internetového obchodu kupuje, mu bude automaticky a okamžitě přičtena na účet vedený u dané zákaznické karty) (dále společně jen jako „objednávka“).

8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující má možnost zkontrolovat ihned po zakoupení kreditu na své zákaznické kartě, zda došlo řádně k dobití kreditu, tj. zda byl předmět kupní smlouvy ze strany prodávajícího řádně splněn. Zakoupený kredit by se měl okamžitě zobrazit na zákaznické kartě a je pro kupujícího ihned použitelný.

9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, příp. v případě nejasností ohledně objednávky, kterou kupující učinil, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to zejména prostřednictvím mailové adresy, kterou kupující do webového rozhraní zadá.

10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky kupujícího prodávajícímu. V případě jakýchkoli pochybností prodávajícího o obsahu smluvního vztahu uzavřeného na základě objednávky kupujícího, vyzve prodávající kupujícího prostřednictvím zadané mailové adresy kupujícího, aby svou objednávku upřesnil, či doplnil. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle upřesnění zpět prodávajícímu.

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Článek II.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1478926309/800, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

· bezhotovostně prostřednictvím platebního systému č.1478926309/800;

· bezhotovostně platební kartou.

2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.

3. V případě bezhotovostní platby ve prospěch účtu prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude sdělen v průběhu vytvoření objednávky v rámci webového rozhraní internetového obchodu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Případné slevy poskytnuté prodávajícím kupujícímu budou zohledněny v průběhu objednávky a nelze je uplatňovat později ani vzájemně kombinovat.

Článek III.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služeb, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě dobití kreditu na svou zákaznickou kartu a jeho následného použití již není možné realizovat odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto článku.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Služby musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením služeb prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy služba nemůže být vrácena pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti(14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služeb kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující služby vrátí nebo prokáže, že služby prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na služby je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí služeb kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službami prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Článek IV.

Po zakoupení kreditu prostřednictvím internetového obchodu bude kredit automaticky a bez zbytečného prodlení připsán na zákaznický účet spojený se zákaznickou kartou. Zákazník si tedy po provedení úhrady dle instrukcí na webových stránkách může okamžitě zkontrolovat, zda byla příslušná zakoupená částka kreditu na jeho zákaznický účet připsána.

Článek V.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služby při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující sůižbu převzal má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné, se služby hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá, služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je služba v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese PRIMA CAR, s.r.o., se sdílem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688, případně na kterékoli z jeho provozoven, v níž je přijetí reklamace možné (tj. na adrese fitcenter uvedených v těchto obchodních podmínkách). V případě reklamace je kupující povinen službu reklamovat u prodávajícího písemně, specifikovat objednávku (smlouvu), na základě níž smlouvu s prodávajícím uzavřel, dále uvede, co za konkrétní vadu služby vytýká, z jakého důvodu a jaký nárok z odpovědnosti za vady si zvolil. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

4. Průběh reklamačního řízení. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být ze strany prodávajícího vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí zákonem stanovené lhůty pro vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek VI.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.

2. Prodávající informuje kupujícího, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající informuje kupujícího, že kupující (jakožto spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který by vznikl mimo jiné v souvislosti s uplatňováním reklamace na základě uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz), která vykonává též ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající informuje kupujícího, že v souvislosti se smluvním vztahem, který je upraven mimo jiné těmito obchodními podmínkami, zpracovává prodávající pouze takové osobní údaje o kupujícím, které jsou nezbytné k plnění práv a povinností vyplývajících pro prodávajícího ze zákona a uzavřené kupní smlouvy. Půjde zpravidla o zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího jsou uvedeny v dokumentu „Informování o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího www.fitpeople.cz.

Článek VIII.

DORUČOVÁNÍ

Kupující souhlasí s tím, že komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat elektronicky, prostřednictvím mailové adresy, kterou kupující uvede při uzavírání kupní smlouvy.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany jednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

PRIMA CAR, s.r.o., se sdílem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688, zastoupená jednatelem společnosti, panem Zdeňkem Štrofem, tel. 774808338, email: info@fitpeople.cz.

V Jihlavě, dne 1.3.2019

PRIMA CAR, s.r.o.

Zdeněk Štrof, jednatel

www.fitpeople.cz


Příloha k obchodním podmínkám:

Návrh sdělení o odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu těhto služeb (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum


Informace o zpracování osobních údaju PRIMA CAR, s.r.o.

ve smyslu ustanovení článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou ochrany osobních údajů v České republice.

1. Totožnost správce, včetně jeho kontaktních údajů

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

3. Další příjemci osobních údajů

4. Doba uložení osobních údajů

5. Práva subjektů údajů

1. SPRÁVCE:

Správcem osobních údajů je:

PRIMA CAR, s.r.o., se sídlem Hybešova 985/30, ‚Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 60733853, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17688 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

Adresa: Hybešova 985/30, Staré Brno, 602 00 Brno

Telefon: +420 774808338, email: info@fitpeople.cz

Adresa provozoven (fitcenter):

• Fitness Fitpeople Billa, na adrese Havlíčkova 13, 586 01 Jihlava, kontakt: recepce: +420 776 090 829, vedoucí pobočky: Zdeněk Štrof (Fitness Billa)

• Fitness Fitpeople Bedřichov, na adrese 8. března 2a, 586 01 Jihlava, recepce: +420 774 439 244, mail: info@fitpeople.cz (Fitness Bedřichov)

• Fitness Fitpeople Modřice, na adrese Brněnská 404, 664 42 Modřice, Mobil: +420 777 316 404 (Fitness Modřice)

2. DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje subjektů jsou ze strany Správce shromažďovány za účelem plnění smlouvy, která je uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů, a to především v rámci provozu e-shopu www.fitpeople.cz. Zpravidla se jedná o kupní smlouvu. Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu tak, aby zabezpečily řádnou identifikaci smluvní strany (v souladu s příslušnými ustanovením občanského zákoníku) a hladký průběh splnění smlouvy. Zpravidla se v souvislosti s uzavřením smlouvy shromažďuje: jméno, příjmení, adresa, telefon, emailová adresa. V závislosti na vybraných platebních variantách mohou být ze strany Správce požadovány ještě další údaje související s plněním smlouvy co do způsobu úhrady kupní ceny.

Zákonný důvod pro zpracování údajů, které Subjekty Správci takto poskytly, je upraven v článku 6 odst. 1 písm b) GDPR.

V případě, že by Správce chtěl údaje subjektů využít i k jiným účelům, než pro které je shromáždil, bude subjekt údajů žádat o udělení písemného souhlasu se zpracováním takových informací. V takovém případě subjektu bude jasně a srozumitelně vysvětleno (a v písemném návrhu souhlasu uvedeno), pro jaké účely Správce jeho údaje chce shromáždit, přičemž souhlas subjektu, či případný nesouhlas s poskytnutím údajů, nebude mít žádný vliv na poskytnutí či neposkytnutí služby. Takto udělený souhlas může subjekt kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost údajů shromážděných před jeho odvoláním.

V případě vzniku smluvního vztahu, zasílá Správce svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými službami z důvodu realizace svých oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu a z důvodu nabízení služeb, které je možné realizovat za nákupy subjektu na základě uzavřené kupní smlouvy. V takovém případě nemusí Správce požadovat po svých zákaznících souhlas, nicméně umožňuje jim, aby odběr takových novinek odhlásili, případně vznesli námitku proti takovému zpracování.

3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMÁŽDĚNÝCH SPRÁVCEM

Správce neposkytuje shromážděné údaje žádným jiným subjektům (vyjma plnění zákonných povinností souvisejících se zákony o daních, zdravotním pojištění, sociálním pojištění, případně vyplývajících z dalších právních předpisů, kterými je Správce při výkonu své činnosti vázán) a vyjma následujících subjektů, které se podílejí na plnění smlouvy, která je právním titulem zpracování osobních údajů:

§ osoby podílející se na dodání služeb, realizaci plateb (přepravce, provozovatel platební brány atd.)

§ osoby zajišťující technický provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. tvůrci a správci webových stránek)

§ osoby zajišťující marketingové služby (ve smyslu článku 2 tohoto dokumentu)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávané ze strany Správce předávány výše uvedeným osobám, je vždy ze strany Správce smluvně zajištěno, aby byly ze strany zpracovatelů dodržovány veškeré zásady platné a účinné právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů, a to minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ochranu poskytuje sám Správce.

Správce zpracovávané osobní údaje zabezpečuje v maximální možné míře proti jejich zneužití, poškození či ztrátě. Nemá v úmyslu předat informace o subjektech údajů ani do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou údaje subjektů uloženy u Správce, je shodná s dobou, po kterou budou mezi smluvními stranami trvat práva a povinnosti založené smlouvou, která je zákonným titulem pro shromáždění osobních údajů (zpravidla minimálně po dobu trvání záruky ze smlouvy, po jejím uplynutí v takovém případě, že se smluvní strany dohodly na tom, že Správce poskytne na základě poptávky subjektu údajů pozáruční servis na výrobky či služby, které byly předmětem smlouvy). V případě, že Správce zpracovává údaje na základě uděleného souhlasu, budou takové údaje uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. V případě, že Správce údaje (příp. pouze jejich část) zpracovává za účelem plnění svých zákonných povinností, bude se doba uložení řídit zákonem. Jakmile pomine doba, po kterou je Správce oprávněn (na základě jakéhokoli důvodu) údaje zpracovávat, údaje zlikviduje.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

GDPR garantuje, že subjekt údajů má v kterýkoli okamžik zpracování jeho osobních údajů, následující práva:

a) Právo na přístup k informacím (o shromážděných a zpracovaných osobních údajích)

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Správce poskytne subjektu údajů na vyžádání kopii zpracovávaných údajů, a to jak v papírové, tak elektronické formě.

b) Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; s přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů.

c) Právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, subjekt údajů odvolá svůj souhlas, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie.

d) Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

e) Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájme nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním.

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména pak v souladu s postuláty a principy GDPR.

V případě, že subjekt osobních údajů, které jsou zpracovávány ze strany Správce, chce uplatnit kterékoli své právo ve vztahu ke Správci a jím zpracovávaným osobních údajům, kontaktuje Správce na některé z adres, které jsou uvedeny v článku 1 tohoto informování.

PRIMA CAR s.r.o.

Zdeněk Štrof, jednatel

Extrifit
edited by n.e.s.p.i. tisk stránky | mapa stránek